Summer discount on bedroom textiles! Code: MIEGAS15
You have no items in your shopping cart.
Personal menu
Search

Privacy Policy

Kas mes esame?

Duomenų valdytojas – UAB „ManicoDeco“, kodas 305558325, registracijos adresas Aukštaičių g. 10-138, Vilnius, (toliau – Bendrovė).

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) skirta asmenims (toliau – Duomenų subjektai), kurie naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje www.manicodeco.lt arba socialinėse paskyrose, susisiekia telefonu, el. paštu ar tiesiogiai atvyksta į Bendrovės buveinę.

Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja Duomenų subjektus apie jų turimas teises.

Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėje, Duomenų subjektas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

Kokius asmens duomenis Bendrovė renka ir kaip ilgai juos saugo

Bendrovė renka, kaupia ir tvarko kai kuriuos asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Apsilankius Bendrovės interneto svetainėje, socialinėse paskyrose, susisiekus el. paštu, telefonu, per užklausų formas ar atvykus į Bendrovės buveinę, Bendrovė gali rinkti šią informaciją:

 • vardą, pavardę,
 • pareigas,
 • kontaktinę informaciją,
 • banko duomenis,
 • įmonės pavadinimą, 
 • kitą informaciją, kurią Duomenų subjektas pateikia Bendrovei pildydamas užklausos formas, bendraudamas su Bendrove tiesiogiai, telefonu, el. paštu, naudodamasis interneto svetaine ar socialiniais tinklais.

Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi atsakingai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tais tikslais, kuriais buvo renkami, ir tik šią užduotį atlikti turinčių darbuotojų.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai naudojasi Bendrovės paslaugomis. Bendrovė asmens duomenis laiko tol, kol Duomenų subjektas naudojasi paslaugomis ir (arba) galioja sudaryta sutartis. Taip pat Bendrovė laiko duomenis 5 metus nuo aktyvios komunikacijos su Duomenų subjektu dienos. Asmens duomenys, kuriuos tvarkyti įpareigoja atitinkami teisės aktai, tvarkomi ne trumpiau, nei nurodyta minėtuose teisės aktuose. Tačiau Duomenų subjektui pareikalavus Bendrovė pašalins visas failų, kuriuose yra asmens duomenų, versijas,  jei nebus teisinio intereso jų laikyti.

Kokiais tikslais Bendrovė tvarko asmens duomenis

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui.  Paprastai Bendrovė tvarko asmens duomenis siekdama sudaryti sutartis ir užtikrinti jų vykdymą. Asmens duomenys gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais. Taip pat Bendrovė tvarko asmens duomenis vykdydama teisines prievoles ir teisėto intereso pagrindu (tik tuomet, jei Duomenų subjekto interesai nėra viršesni).

Norėdami sužinoti daugiau apie tvarkomų asmens duomenų kategorijas, galite kreiptis į Bendrovę toliau nurodyta tvarka.

Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei savo duomenis, gali sutikti arba nesutikti, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Sutikimą naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais asmuo bet kuriuo metu gali atšaukti, pranešdamas el. paštu info@manicodeco.lt.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

Bendrovė tvarkomų duomenų neteikia trečiosioms šalims be išankstinio asmens (Duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovė neplatina, neparduoda Duomenų subjekto asmeninės informacijos ir nesidalija ja su trečiosiomis šalimis.

Tvarkomų duomenų saugumas

Asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Bendrovė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Duomenų subjekto teisės dėl duomenų tvarkymo

Duomenų subjektas turi teisę:

 • gauti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko jo asmens duomenis, ir, jei taip, susipažinti su jais;
 • prašyti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus;
 • atšaukti sutikimą (pavyzdžiui, dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais). Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;
 • reikalauti ištrinti, perkelti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų;
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas  www.ada.lt, arba teismui, jei jis mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Slapukų politika

Šią slapukų (angl. cookies) politiką (toliau – Politika) taikome tais atvejais, kai naršote Bendrovės interneto svetainėje.

Slapukai – tai kompiuteriniai duomenys (dažniausiai maži tekstiniai failai), kuriuos svetainė www.manicodeco.lt gali išsaugoti jūsų kompiuterio, telefono ar planšetės naršyklėje. Juose saugoma tam tikra informacija (pavyzdžiui, jūsų pageidaujama kalba ar svetainės nuostatos, kurias jūsų naršyklė gali mums pakartotinai perduoti, kai kitą kartą lankysitės mūsų svetainėje). Naudojant slapukus, jūs atpažįstamas kaip lankytojas, mums lengviau suprasti jūsų poreikius vertinant svetainės lankomumą bei atskirų rubrikų ar straipsnių populiarumą, atliekant statistinius tyrimus. Gauti lankomumo statistiniai duomenys naudingi norint nustatyti interneto svetainės efektyvumą ir ją tobulinti.

Naudodama slapukus Bendrovė nerenka ir nesaugo www.manicodeco.lt vartotojų asmens duomenų. Informuojame, kad slapukai mums nesuteikia jokių galimybių patekti į jūsų kompiuterį ir negali nuskaityti jokios jūsų standžiajame diske įrašytos informacijos. Esant būtinybei, slapukus savo kompiuteryje visada galite išjungti, pakeisdami naršyklės nustatymus.

 Jūsų patogumui Bendrovės interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Atkreipiame dėmesį, kad Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse, patekdami per Bendrovės interneto svetainę ar socialinius tinklus. Bendrovė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį ir veiklą, todėl, norėdami susipažinti su jų vykdomu Asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į šias bendroves.

Jeigu jums kyla klausimų dėl slapukų naudojimo, visada galite susisiekti su mumis svetainėje nurodytais kontaktais. 

Privatumo politikos pakeitimai

Bendrovė gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje dienos. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti Bendrovės interneto svetainėje ir susipažinti su naujausia informacija.

Bendrovės kontaktinė informacija

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Bendrovę, teikdamas užklausas, atšaukdamas duotus sutikimus, teikdamas prašymus dėl teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo ar kilus klausimų  telefonu, el. paštu arba registruotu laišku:

 

UAB „ManicoDeco“

Ulonų g. 5,  LT-08240,  Vilnius

El. p. info@manicodeco.lt

Tel. +370 665 62254

 

Paskutinį kartą ši Privatumo politika atnaujinta 2020-06-03.